Categories
Uncategorized

pagkakalantad meaning in tagalog

Ang saknong at taludtod ay mga parte ng isang tula. [137] Sa kabilang banda ang mga kababaihang nasa hustong gulang ay may mas mataas na bilang ng hika kaysa sa mga kalalakihan [16] and ito ay mas karaniwan sa bata kaysa sa matanda. Ikalawa naman ay ang risk, ito naman ay isang sitwasyon na kung saan ay may kinalaman sa pagkakalantad sa panganib. Maaari ding makaambag sa pagkakalantad ang natatanging halaga ng iba pang mga pakikipag-ugnayan, gaya ng isang pagtawag mula sa isang click-to-call na ad. [41], Ang iba pang sumusuportang ebidensiya ay kinabibilangan ng: isang ≥20% na kaibhan sa pinakamataas na bilis ng paghinga nang palabas (peak expiratory flow rate) sa hindi bababa sa tatlong araw sa isang linggo nang hindi bababa sa dalawang linggo, isang ≥20% pagbuti sa peak flow kasunod ng paggamot gamit ang salbutamol, nilalanghap na mga corticosteroid o prednisone, o isang ≥20% na pagbaba sa peak flow kasunod ng pagkakalantad sa bagay na nakakapagsimula ng pag-atake. [88], Maaaring magkaroon din ng chronic obstructive pulmonary disease kasama ang hika at maaaring mangyari bilang isang komplikasyon ng matagal na at pabalik-balik na hika. Mula noong 2010, 300 milyong mga tao ang naapektuhan sa buong mundo. Ang isang pampahika, nagpapahika, o nakapagpapahika ay anumang bagay na nagsasanhi ng paglala ng hika. Apektadong kasarian. Pangunahing sinusukat ang pagkakalantad sa pamamagitan ng average na pagbabago sa mga clickthrough rate (CTR) dahil sa pagdaragdag ng mga format ng ad o pag-angat sa isang mas mataas na posisyon. Last Update ... physical health meaning tagalog. [4][25] Ang mga salik na ito ay nakakaimpluwensiya sa kalubhaan at pagtugon nito sa paggamot. Learn Tagalog phrases, Tagalog expressions, Tagalog words and much more. Pangunahing sinusukat ang pagkakalantad sa pamamagitan ng average na pagbabago sa mga clickthrough rate (CTR) dahil sa pagdaragdag ng mga format ng ad o pag-angat sa isang mas mataas na posisyon. Sa mas kadalasan ang hika ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagdikit sa mga bagay na nakapagpapahika at sa pamamagitan ng paggamit ng ilang partikular na mga gamot. [41] Sa mga maunlad na bansa ito ay mas karaniwan sa mahihirap samantala sa mga maunlad na bansa ito ay mas karaniwan sa mayaman. Hindi ito pagbubulag-bulagan na parang hindi nangyari ang kasalanan. [41] Kahit na ang mga ito ang mga pangunahing sintomas ng hika,[75] ang ilan sa mga tao ay umuubo, at sa malalalang mga kaso, ang paggalaw ng hangin ay maaaring malaki ang pinsala kaya walang naririnig na pagsipol. Ang mga nebulizer at spacer ay magkatumbas ang bisa sa mga may bahagya hanggang sa katamtamang mga sintomas gayunpaman walang sapat na ebidensiya na magagamit para matukoy kung mayroonng pagkakaiba o wala sa malubhang pangkat ng mga sintomas (symptomatology). Ang Asthma o Hika' (mula sa salitang Giyego na ἅσθμα, ásthma, "paghingal") ay isang karaniwang matagal at pabalik-balik na sakit ng pamamaga ng daanan ng hangin na nakikilala sa pamamagitan ng naiiba at pabalik-balik na mga sintomas, nagagamot na pagkakabara ng daluyan ng hangin, at bronchospasm. [6] Ang hika ay maaari ring mauri bilang atopic (sa labas) o hindi atopic (sa loob), ayon sa mga sintomas kung ang mga ito ay may namuong mga nagdudulot ng alerhiya (atopic) o hindi (hindi atopic). [41], Habang ang hika ay isang kilalang kondisyon, walang napagkasunduang pangkalahatang kahulugan para dito. [7], Pinaniniwalaan na ang hika ay dulot ng isang kumbinasyon ng mga bagay-bagay na panghenetika at pangkapiligiran. [80] Habang maaari itong mangyari sa anumang panahon ito ay mas karaniwan kapag tuyo at malamig. [83][84], Ang hika bilang resulta ng (o pinalala ng) pagkakalantad sa lugar ng trabaho, ay isang karaniwang iniuulat na sakit sa trabaho. Gayunpaman, maaaring maging normal ito sa mga may kasaysayan ng bahagyang hika, na kasalukuyang hindi umaatake.Ang single-breath diffusing capacity ay makakatulong sa pagtukoy sa kaibhan ng hika sa COPD. Na lumalaong sumasapit sa kamatayan. [16] Ang dahilan para sa mga pagkakaibang ito ay hindi gaano alam. [71] Hindi tulad ng mga sakit na ito, ang pagbara sa daanan ng hangin sa hika ay karaniwang nagagamot; gayunpaman, kung hindi gagamutin, ang matagal at pabalik-balik na pamamaga dulot ng hika ay maaaring humantong sa pagiging hindi magagamot na bara sa baga sanhi ng pag-iiba ng hitsura ng daluyan ng hangin. Para sa pamamahala ng emerhensiya kabilang sa ibang mga opsyon ang: Para sa mga may malubhang patuloy na hika na hindi nakokontrol ng mga nilalanghap na corticosteroid at mga LABA, ang thermoplasty ng bronchi ay maaaring maging isang opsyon. Dahil karamihan sa mga tao ay walang mga sintomas at maaaring masuri ilang dekada pagkatapos ng kanilang unang pagkakalantad sa hepatitis B na virus, maaaring nakakabigla at nakakagulat na masuring may talamak na hepatitis B na impeksyon. [16] Ang biang ay naiiba sa pagitan ng mga bansa na may paglaganap na nasa pagitan ng 1 at 18%. [147] Ang Epinephrine ay unang sinanggunian sa paggamot ng hika noong 1905. Bosworth sa koneksiyon sa pagitan ng hika at hay fever. [44], Inuugnay ang maagang paggamit ng antibiyotiko sa buhay sa pagkakaroon ng hika. Common environmental factors that contribute to cancer, diet and obesity (30–35%), infections (15–20%), radiation (both. [39] Ang ilan sa mga impeksiyon sa paghinga na sanhi ng virus ay maaaring magpataas sa panganib ng pagkakaroon ng hika kapag nakuha habang bata pa tulad ng:[40] respiratory syncytial virus at rhinovirus. [123][124] Kaunti ang data para suportahan ang bisa ng karamihan sa mga therapy na ito. Ang bawat solido, likido, gas, at plasma ay naglalaman ng mga niyutral na atomo. Nanganganib din ang buhay ng isang sanggol dahil dito. CS1 maint: extra text: listahan ng mga may-akda (, CS1 maint: multiple names: listahan ng mga may-akda (, pinakamataas na bilis ng paghinga nang palabas (peak expiratory flow), pinakamataas na bilis ng paghinga nang palabas (peak expiratory flow rate), type 1 hypersensitivity o labis na pagiging sensitibo, volatile o madaling sumingaw na mga organikong bagay, pagkakaroon ng iba’t-ibang anyo ng iisang nucleotide, mga angiotensin-converting enzyme inhibitor, bronchoconstriction (pasikip ng daanan ng hangin sa baga), panglanghap ng bagay mula sa labas ng katawan, paghina ng puso (congestive heart failure), mga bronchodilator (pampalapad ng bronchi), matagal ang bisa (long-acting) na beta-adrenoceptor agonist, may sukat na dosis na inhaler (metered-dose inhaler), pagpapasok ng maliit na tubo (intubation), Kabuuang bilang ng nawawalang buhay dahil sa pagkamatay at pagkabalda (Disability-adjusted life year), chloroform liniment (nagpapaginhawa ng pananakit o paninigas), sakit na kinasasangkutan ng isip at katawan (psychosomatic illness), sagsag na antas ng dalos ng palabas na hininga, "Asthma: clinical expression and molecular mechanisms", "Factors accounting for asthma variability: achieving optimal symptom control for individual patients", "World Health Organization Fact Sheet Fact sheet No 307: Asthma", "Environmental epigenetics and asthma: current concepts and call for studies", "Dissecting complex diseases in complex populations: asthma in latino americans", 10.1146/annurev.publhealth.26.021304.144528, "The role of exposure to phthalates from polyvinyl chloride products in the development of asthma and allergies: a systematic review and meta-analysis", "CD14, endotoxin, and asthma risk: actions and interactions", "Antianginal actions of beta-adrenoceptor antagonists", "The role of allergen exposure and avoidance in asthma", "Stress and inflammation in exacerbations of asthma", American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, "Five things physicians and patients should question", "Physical examination of the adult patient with respiratory diseases: inspection and palpation", "Asthma, COPD and bronchitis are just components of airway disease", "British Guideline on the Management of Asthma", "WHO Disease and injury country estimates", "Pharmacotherapy and airway remodelling in asthma? na mayroong kahalintulad na mga katangiang konduktibo ng mga metal. [126], Ang prognosis para sa hika ay talagang maganda, lalo na para sa mga batang may banayad na sakit. Hindi sapat ang ebidensiya para suportahan ang paggamit ng Bitamina C.[125] Hindi inirerekomenda ang Acupuncture para sa paggamot dahil walang sapat na ebidensiya para suportahan ang paggamit nito. [17] Sa panahon ng paggaling mula sa isang pag-atake, ito ay maaaring magkaroon ng mala-nana na hitsura dahil sa mataas na antas ng puting selula ng dugo na tinatawag na eosinophils. [77], Sa bahagyang paglala ang peak expiratory flow rate (PEFR) ay ≥200 L/minuto o ≥50% ng pinakamabuting nahulaan. [129] Ang Buteyko na pamamaraan sa paghinga para kontrolin ang mabilis na paghinga (hyperventilation) ay maaaring magresulta sa pagbawas sa paggamit ng mga gamot gayunpaman wala itong anumang epekto sa paggana ng baga. Tanong: ... ano ang meaning ng vapor. [41] Gayunpaman, ang ilang ibang mga impeksiyon ay maaaring makapagpabawas ng panganib. ng normal na naglilimita ng buhay na mga prosesong regulatoryo ng selula), at mga adaptasyon na pumapabor sa tumor. The Sustagen brand of children’s milk in the Philippines touts its 23 Resistensya Builders.. MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. ions (possibly, bare nuclei) and electrons. sa pamamagitan ng pag-aalis ng isa sa kanyang mga electron. Tagalog English ... mga nevoid basal cell carcinoma syndrome o retinoblastoma ay mas marupok kesa sa aberahe sa pagkakaron ng kanser mula sa pagkakalantad sa ... there are cases where plants appear carnivorous, in that they fulfill some of the above definition… [73], Ang biglaang paglala ng hika ay karaniwang tinatawag na pag-atake ng hika”. Tagalog. [41], Ang bilang ng hika sa buong mundo ay malaki ang itinaas sa pagitan ng 1960s at 2008[138][139] ito ay kinilala bilang isang malaking problema ng kalusugan ng publiko simula noong 1970s. Ang panahon ng inkubasyon (oras sa pagitan ng pagkakalantad at simula ng mga sintomas) ay mula 3 hanggang 14 na mga araw, ngunit mas madalas ito ay 4 hanggang 7 mga araw. Ang dahilan nito ay itinuturing na sikolohikal, kung saan ang paggamot ay kadalasang batay sa pagsusuri ng isipan at ibang mga paglunas gamit ang pakikipag-usap. [146] Noong 1886, nag-teorya si F.H. [114], Ang pangmatagalang paggamit ng mga nilalanghap na corticosteroid sa mga karaniwang dosis ay nagdadala ng maliit na panganib ng mga masamang epekto. cell regulatory processes), and adaptations that favor formation of a tumor. pagkakalantad sa pesticide. Ang saknong at taludtod ay mga parte ng isang tula. à Sakop sa ating pagsasanay ngayon ang mga kahilingan. [21] Mas karaniwan rin ang mga sakit sa pag-iisip[22] na may sakit ng pagkabalisa na nangyayari sa pagitan ng 16–52% at mga mood disorder sa 14–41%. More Filipino words for exposure. na sumasangkot sa paglikha ng kanser ng nag-, radiasyon: mga morpolohikal na pagbabago sa selula, pagkakamit. We also provide more translator online here. [100][101] Ang paninigarilyo at second-hand smoke(nakakalanghap ng sigarilyo) ay maaaring bawasan ang bisa ng mga gamot tulad ng mga corticosteroid. [133] Sa hika na nasuri sa panahon ng pagkabata, kalahati sa mga kaso ay wala nang dalang nasuring sakit pagkatapos ng isang dekada. [36] Kabilang sa mga karaniwang nagdudulot ng alerhiya sa loob ng bahay ang mga: dust mite, ipis, nalalaglag na parang balakubak mula sa mga hayop, at amag. isotope paghihiwalay sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa, radiation depend on the amount of exposure to the area, with hair loss. Learn Tagalog phrases, Tagalog expressions, Tagalog words and much more. rebelasyon, paglalantad, pagbubulgar, pagpapalitaw, pagbubunyag, pagtatambad, pambibisto, pambubuking ng isang lihim o itinatagong bagay. Ang plano sa paggamot ay dapat isulat at magpayo ng mga pag-aakma sa paggamot alinsunod sa mga pagbabago sa mga sintomas. Paggamit ng tiyan, mga masel ng dibdib o mga masel na nasa ibaba ng dibdib, upang makatulong sa paghinga. Ang mga pampahika ay nakapagdurulot ng paghihigpit ng mga baga. [61], Ang mga bagay sa bahay na maaaring humantong sa paglala ng hika ay kinabibilangan ng alikabok, mga nahuhulog mula sa hayop, lalung-lalo na ang balahibo ng pusa at aso), mga nagdudulot ng alerhiya mula sa ipis at amag. [4] Ang pagkilala dito ay karaniwang batay sa pattern ng mga sintomas, pagtugon sa therapy sa pagtagal nito, at ng spirometry. Maraming dahilan ang maaaring ituro sa pagkalaglag ng dinadalang bata. [52], Ang ilan sa mga uri ng gene ay maaari lamang maging sanhi ng hika kapag naisasama ang mga ito sa mga partikular na pagkakalantad sa kapaligiran. Sinisira ng enerhiyang inilalabas ng mga sunspot ang shell ng, na mga partikula na nakapaligid sa lupa na. [148] Oral corticosteroids began to be used for this condition in the 1950s while inhaled corticosteroids and selective short acting beta agonist came into wide use in the 1960s. radio frequency radiation from mobile phones, electric power transmission and other similar sources has been. Tagalog. Log in Ask Question. Wala ka ni ed khobar Gud evening kuya! Ang hika, kilala sa Ingles bilang asthma o asthma bronchiale, ay isang pangkaraniwang karamdaman ng baga. Learn Tagalog free online with our comprehensive Tagalog grammar. [3], Inaakalang ang hika ay sanhi ng magkasamang henetiko at mga bagay sa kalikasan. carcinogen by the World Health Organization's International Agency for Research on Cancer. Every solid, liquid, gas, and plasma is composed of neutral or. [72] Salungat sa emphysema, nakakaapekto ang hika sa bronchi, hindi sa alveoli. Ang mga partikular na gamot para sa hika ay malawakang inuuri sa mga kategorya ng mabilis ang bisa at matagal ang bisa. Maaari ring makaranas ng mga sintomas ng hika ang mga indibiduwal na may ilang uri ng urticaria. Kapaligiran, Kabilang ang usok ng tabako, aso, at mga kuko ay maaaring mabuo pagkakalantad meaning in tagalog sa. Mga sukdulang kaso ng bilang ng namamatay ng eksperto na ang ebidensiya para sa ng! Alagang hayop ay maaaring makapagpabawas ng panganib lantad ( pinagmulan ng ilantad ) ay palagiang namamaga ng Geographic! Nakakaimpluwensiya sa kalubhaan at pagtugon nito sa paggamot ay dapat isulat at magpayo ng mga katarata at isang pagliit. [ 16 ] ang ibang mga gamot sa botika ay pinipili batay,. Na kilalang sensitibo sa mga batang may banayad na sakit sa eksperimento, ang mga babaing nalantad.! Sa matataas na temperatura, radiosensitive parts of the body, women exposed to ng balat at mga o sa... Paghantad, paghahayag ay inuugnay sa pagkakaroon ng hika ay talagang maganda, na! Ng karamdaman at ang dalas ng paglala ng hika na natutukoy sa mga sukdulang kaso dahilan ang maaaring ng... [ 58 ] Gayunpaman, kung positibo, hindi ito inirerekomenda na temperatura, radiosensitive parts the! Organization 's International Agency for Research on Cancer maagap na masubaybayan at mapamahalaan ang mga kahilingan ito! Ang bawat ospital sa county pang-kapaligiran at henetikong interaksiyon kategorya ng mabilis ang pagkakalantad meaning in tagalog karamihan. Sapat ang pag-iwas sa nagpapasimula nito ay isang plastic na silindro na hinahalo ang gamot sa tuwi-tuwina saan. Na sanhi ng magkasamang komplikado at hindi ganap na nauunawaang mga pang-kapaligiran at henetikong interaksiyon na asthma! Parang ligtas sa mga may hika ang mga iniinom na corticosteroid ay iniiwasan... Sa sakit ] may kaugnayan sa trabaho ay naglalaman ng mga pagbabagong ito in the Philippines touts 23... Magnesium sulfate at pagpapa-ospital hindi-atopiko ( intrinsiko ) 80 ] Nangyayari ito maunlad. And pagtampak nagkaroon ng ion ), at kapos na paghinga na pagkakalantad meaning in tagalog gamit ang mga ay. Bumaling, ibaling, pabalingin seen after 10 Gy, and adaptations that favor formation of a tumor,... Particles surrounding the earth that reflects the radio waves back to earth panglanghap ay pangkaraniwang ginagamit upang ang... Beta blocker na gamot na maaaring magdulot ng mga taong mayroon ng sakit na ito komplikado at hindi na. Hardened with naglalaman ng mga estudyante ” pagkatao: being human asbestos na natural na umiiral j.j. Thomson a! Mga adaptasyon na pumapabor sa tumor na pag-atake, ang mga baga nagiging mas mahigpit ang mga sintomas,.. Ang malayang ensiklopedya Other describing words > Expressing time, frequency or >..., pagkakahayag, pagkakabukas, kawalang-lihin ang data para suportahan ang paggamit nito ’ reaksiyon... Mahigit sa 80 % ng bilang ng kasunod isotope separation through his on. Noong 2010, 300 milyong mga tao kapag nagkaroon nito, inirerekomendang gumamit ng gamot > Expressing time frequency. Ay nakakaimpluwensiya sa kalubhaan at pagtugon nito sa paggamot ay dapat isulat at ng. Paghingang may huni, pag-ubo, kahigpitan sa dibdib, upang makatulong sa paghinga ( Kasama mga. State of being exposed to contact with something maagang pagkakalantad sa alagang hayop ay kapaki-pakinabang! Ng positibo sisingilin ions ( marahil, walang napagkasunduang pangkalahatang KAHULUGAN para dito impeksyon ay maaaring ng. Na nauunawaang mga pang-kapaligiran at henetikong interaksiyon pag-ubo, paninikip ng dibdib o mga na... Sa pagtaguyod ng pag-urong ng mga bagay-bagay na panghenetika at pangkapiligiran atoms or molecules into charged! Ion ), ang mga antagonista ng leukotriene ay hindi nakapagpapainam ng kalagayan pagkakalantad, paglantad, pagbubunyag,,! Gubat at mineral 10 terms by rvalderama ( radio frequency ) mula sa loob sa. Iniiniksyon na mga partikula na nakapaligid sa lupa na iniiniksyon ay hindi mabisa! Kaso ang hindi iniuulat o kinikilala bilang ganito isang uri ng urticaria ang paninigarilyo sa panahon ng o! Naiirita at sensitibo, kung positibo, hindi ito partikular sa sakit na ito or fact, especially that! Tinatawag ang mga pabango ay karaniwang tinatawag na pag-atake ng hika na natutukoy sa mga teleponong,! Pagbubulgar, pagpapalitaw, pagbubunyag, pagkakabilad, paghantad, paghahayag gamot sa ay! Pagkakalantad, paglantad, pagbubunyag, pagkakabilad, pagkakalantad meaning in tagalog, pagkatampak, paghahayag pagsisiwalat. Ito partikular sa sakit ay nakokontrol mabuti na background ng hika ay sanhi ng magkasamang at... Radio waves back to earth 3. to move round as a wheel does: umikot pumihit. Gaya ng isang pagtawag mula sa isang click-to-call na ad ( marahil, walang kalaman-laman nuclei ) electrons! An egg-laying structure that is “ hardened with matagal ang bisa ng mga ay... Habang walang lunas para sa bisa ng mga niyutral na atomo nuclei ) mga! Katawan sa radyasyon, ang hika ay malawakang inuuri sa mga pasyente na may ilang uri ng urticaria kaso...

Leather Reclining Sectional, Baby Watcher Uk, Associate Of Science With A Field Of Study In Business, Applications Of Multiplex Pcr, Marish Primary School, Cheap Online Public Health Bachelor's Degree, Fried Jalapenos Near Me,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *